Кәсіптік практика

Колледж студенттерін мамандыққа байланысты дайындауда кәсіптік тәжірибесі — оқу-тәрбие үрдісінде маңызды рөл атқарып, болашақ мамандарды теориялық және практикалық даярлаудың арасындағы байланыстырушы буын болып саналады, өйткені, кәсіптік  тәжірибе оқу орнының тұтас оқу процесінің бөлінбейтін бір бөлігі бола отырып, болашақ маманды дайындаудың теориялық және практикалық бірлігін қамтамасыз етеді.

Кәсіптік тәжірибенің мақсаты- білім алушылардың нәтижеге бағытталған теориялық білімдерін бекітіп, тереңдету, таңдалған мамандық бойынша кәсіби қызметін өз бетімен орындау үшін қажет біліктілік пен дағдыларды қалыптастыру және  тәжірибе кезінде білім алушылардың кәсіби білімін көтеру.

Оқу-тәрбиелік жұмыс

Кәсіптік оқыту — орта кәсіптік білім беру мектептеріндегі оқу процесінің негізгі компоненті. Практикалық білімнің негізгі мақсаты — студенттердің алған білімі шегінде білікті жұмыс үшін қажетті практикалық білімдерді, дағдыларды, дағдыларды қалыптастыру.

Колледж студенттерінің кәсіби тәжірибесі ағымдағы оқу жылының оқу жоспарына сәйкес оқу жоспарына сәйкес жүргізіледі.

Кәсіптік практика білім беру, өндірістік, технологиялық, диплом алдындағы (тағылымдамадан) бөлінеді.

Оқу тәжірибесі

Оқу тәжірибесі — студенттерді жұмысқа дайындаудың бірінші кезеңі. Оқу практикасының мазмұны тиісті арнайы пәндермен бірге үлгіге негізделген жұмыс оқу жоспарларын анықтайды.

Мамандыққа байланысты студенттер колледж өндірістік шеберханаларында немесе келісім-шарттарға сәйкес базалық кәсіпорындарда оқу тәжірибесін өткізеді. Мамандырылған  шаштараз салондары, тігін ательелері мен студиялар, сондай-ақ тігін шеберханалары, колледж зертханалары және шаштараз салондары.

Өндірістік практика.

Колледж оқушылары кәсіптік дағдыларын және кәсіби тәуелсіздігін жетілдіру мақсатында өндірістік кәсіпорындарда немесе ұйымдарда тәжірибеден өтеді. Практикалық тәжірибе колледж студенттеріне өздерінің білімдерін, дағдыларын және қабілеттерін қолдану, жинақтау және толықтыру, технологияның, экономика, ұйымның құрылуы мен басқарудың жаңа мәселелерін үйренуге, жаңа технологиялармен, жабдықтармен, құралдармен танысуға мүмкіндік береді. Өндірістік практика қаланың негізгі кәсіпорындарында келісімдерге сәйкес немесе жеке хаттармен — шағын және жекеменшік кәсіпорындарға сұранысқа сәйкес жүргізіледі.

Кәсіптік практика жалпы ғылыми, психология-педагогикалық, әдістемелік және арнайы пәндер бойынша білімдерді бекіту және тереңдету, теориялық білімдер негізінде педагогикалық машықтарды, дағдылар мен құзыреттерді қалыптастыру болып табылады және бүкіл оқу мерзімі бойы әр курста өткізіледі:

1) 2-курстың білім алушыларының оқу практикасын;

2) 3-курстың білім алушыларының оқу-өндірістік практикасын;

3) 4-курстың білім алушыларының өндірістік,технологиялық,дипломалды практикасын қамтиды.

Кәсіптік практика үздіксіз болып табылады және теориялық оқытумен қатар өткізіледі.

Оқу орнында  кәсіптік және техникалық білім берудің заманауи үлгісін құру бағдарламасының жүйелік өзгешеліктеріне сәйкес әлеуметтік серіктестермен қарым-қатынас орнату қолға алынған.

Колледжде тәжірибе жинақтау- білім беру мекемелерімен сабақтастықты дамыта отырып, мамандардың шығармашылық потенциалын  арттыру мақсатында өз міндеттерін орындайды. Кәсіптік тәжірибе жинақтау «Кәсіптік практиканы ұйымдастыру мен өткізу қағидаларын және практика базалары ретінде ұйымдарды айқындау қағидаларына» (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 29 қаңтардағы №107 бұйрығы) сай жасалған кәсіптік тәжірибе жинақтау ережесі бойынша өткізіледі.